تدوین بسته آموزشی فرزندپروری باکفایت با رویکرد طرحواره‌درمانی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-18

10.22077/qrbs.2022.5066.1005

محدثه محرابی‌ نیا؛ لیلا طالب زاده شوشتری؛ محسن خورشیدزاده


عوامل تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان بر مبنای روش بنیاد‌بخشی نظریه

دوره 1، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-14

10.22077/qrbs.2022.5173.1009

مینا مهرابی نیا؛ احمد خامسان؛ محسن آیتی


تجربه زیسته اقدام به خودکشی: یک مطالعه پدیدارشناسانه

دوره 1، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-14

10.22077/qrbs.2022.5040.1004

رزگار محمدی؛ مهدی رضایی؛ شهلا سلیمانی


طراحی و اعتباریابی بستۀ مشاوره پیش از ازدواج مبتنی بر رویکرد طرحواره‌درمانی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-13

10.22077/qrbs.2022.5198.1010

کیانا حیدری جاغرق؛ محمدحسین سالاری فر؛ محسن خورشیدزاده


ادراک مدیران از چالش‌ها و فرصت‌های تعلیم و تربیت در پساکرونا: یک مطالعه پدیدارشناسی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-13

10.22077/qrbs.2023.5905.1016

آزاده مومنی؛ امیر نامدار؛ ثریا حسینی؛ زهرا نوروززاده