تجربه زیسته اقدام به خودکشی: یک مطالعه پدیدارشناسانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد شهریار-صباشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه بیرجند

3 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، واحد مرکز قزوین، دانشگاه پیام نور، قزوین

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مطالعه پدیدارشناسانه تجربه زیسته اقدام به خودکشی در افرادِ با سابقه خودکشی بود. در این مطالعهی پدیدارشناسی، دادهها از طریق مصاحبههای بدونساختار و عمیق با 20 شرکت‌کننده (11 زن و 9 مرد) جمع‌آوری شد. در این مطالعه از روش نمونهگیری هدفمند و گلولهبرفی استفاده شد و جمعآوری اطلاعات تا رسیدن به اشباع ادامه یافت. برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش پدیدارشناسی توصیفی «کولایزی» استفاده شد. تجزیه ‌و تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبهها منجر به استخراج 6 مضمون اصلی و 11 مضمون فرعی شد. مضمون مرکزیِ استخراج شده از این پژوهش «اقدام به خودکشی به‌عنوان راه چاره» با مضمون فرعی «راهی برای رهایی یا بیانگری» بود. مضامین دیگر این پژوهش شامل ادراک مشکلات درون‌فردی با دو مضمون فرعیِ احساس بی‌معنایی و تکانش‌گری؛ ادراک مشکلات بین‌فردی شامل دو زیرمضمون تجربه شکست‌های عاطفی و ادراک عدم پذیرش و طرد از سوی دیگران؛ ادراک آشفتگی در فضای خانواده شامل سه مضمون فرعیِ تجارب ناخوشایند در دوران کودکی، ادراک تنش در روابط زناشویی و تعارض والد-نوجوانان در کنترل و استقلال؛ عدم پذیرش هویت فرهنگی و اجتماعی شامل دو مضمون فرعی شکاف بین نسلی و ادراک عدم معنابخشی مذهب. آخرین مضمون، فقر و مشکلات مالی بود که شامل مضمون فرعی ادراک مشکلات اقتصادی و مالی بود. تحقیق حاضر نشان داد، خودکشی یک کلیت پیچیده و چندبعدی است که در یک ساختار کلی تنش در ابعاد درون‌فردی، بین‌فردی، خانوادگی، اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی را به هم مرتبط می‌کند. بنابراین، برای هرگونه برنامه پیش‌گیرانه، مشاوره و مداخله در بحران خودکشی باید به روابط ساختاری بین مشکلات درون‌فردی، بین‌فردی، خانوادگی و فرهنگی-اجتماعی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Lived experience of suicide attempt: A phenomenological study

نویسندگان [English]

  • Razgar Mohammadi 1
  • Mehdi Rezaei 2
  • Shahla Soleymani 3
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Sahryar-Sabashahr Branch, Islamic Azad University, Tehran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, University of Birjand
3 Masters Degree in Family Counseling, Qazvin Center Branch, Payame Noor University, Qazvin
چکیده [English]

The purpose of present research was to study the phenomenological lived experience suicide attempts in individuals with a history of suicide. In this phenomenological study, data were collected through open, unstructured and in-depth interviews with 20 participants (11 females and 9 males). In this study, purposive and snowball sampling method were used and data collection was continued until saturation. Descriptive phenomenology of "Colaizzi" method was used to analyze the data. Analysis of the data obtained from the interviews led to the extraction of 6 main themes and 11 sub-themes. The central theme extracted from this study was "suicide attempts as a solution" with the sub-theme" a way to freedom or expression". Other thems of this study include perceptions of intrapersonal problems with two sub themes feeling of meaninglessness and impulsivity; perceived interpersonal problems, including two sub themes experienced emotional failures and perceived rejection by others; Perception disturbance in the family atmosphere consists of three sub themes of unpleasant experiences in childhood, perceived tension in marital relationship and parent-teen conflict in control and independence; denial of social and cultural identity consists of two sub themes: the gap between generation and perception of the meaningless of religion. The last theme was poverty and financial problems, included the sub-theme of perception of economic and financial problems. The present study showed that suicide is a complex and multidimensional whole that connects tension in intrapersonal, interpersonal, family, socio-cultural and economic dimensions in a general structure. Therefore, for any prevention program, counseling and intervention in the suicide crisis, structural relationships between intrapersonal, interpersonal, family and socio-cultural problems should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suicide
  • suicide attempts
  • lived experience
  • phenomenology method