فرایند پذیرش مقالات

در نمودار جریانی زیر فرایند پذیرش مقاله نشان داده شده است.

فرایند ارسال و داوری مقالات به صورت الکترونیکی و از طریق سامانۀ مجله انجام می‌شود.