تماس با ما

  • پست الکترونیکی مجله: qrbs[AT]birjand.ac.ir
  • آدرس: دانشگاه بیرجند، پردیس علوم رفتاری، گروه روا‌‌ن‌شناسی - کد پستی: 9717434765 - صندوق پستی: 97175/615
  • کارشناس دفتر مجله: خانم زهرا ماسنانی= پست الکترونیکی: z.masanani[AT]gmail.com - تلفن: 05631023513 کد 056
  • کارشناس ویراستاری و صفحه‌بندی: خانم محدثه دره‌کی = پست الکترونیکی: mohadesahdoraki[AT]gmail.com
  • معاون سردبیر: دکتر لیلا طالب‌زاده شوشتری= پست الکترونیکی: l.talebzade[AT]birjand.ac.ir  - تلفن: 31026814 کد 056 
  • سردبیر: دکتر احمد خامسان = پست الکترونیکی: akhamesan[AT]birjand.ac.ir - تلفن: 31026813 کد 056 

از طریق تکمیل فرم زیر نیز می‌توانید با دفتر مجله تماس حاصل نمایید:


CAPTCHA Image