درباره نشریه

پژوهش‌های کیفی در حوزه‌هایی از دانش که مستقیماً با انسان‌ها و تجارب آن‌ها در عرصه‌ طبیعی زندگی سروکار دارند از جمله علوم رفتاری امروزه مورد اقبال بیشتری قرار گرفته است. پژوهش‌های کیفی به جای بررسی واقعیت‌ها در آزمایشگاه و با اندازه‌گیری‌های عددی، واقعیت را آن‌گونه که در عرصه‌ زندگی روزمره و از منظر انسان‌ها ادراک می‌شود، شناسایی و معرفی می‌نمایند. هدف دوفصلنامه‌ «پژوهش‌ کیفی در علوم رفتاری» انتشار پژوهش‌های نوآورانه‌ای است که باعث پیشبرد پژوهش‌های کیفی در حوزه‌ علوم رفتاری می‌شوند. اولویت مجله بر انتشار مقاله‌هایی است که نقش ویژه‌ پژوهش‌های کیفی در پیشبرد دانش در حوزه‌ علوم رفتاری را آشکار می‌سازند.

با توجه به اهمیت انتشار نتایج پژوهش‌های اصیلی که با رویکرد کیفی و با روش‌های پدیدارشناسی، بنیادبخشی نظریه، روایت‌پژوهی، تحلیل گفتمان، تاریخچه‌ زندگی، قوم‌نگاری، اقدام‌پژوهی، مطالعه‌ موردی و سایر روش‌های پژوهش کیفی انجام می‌شوند، از کلیه‌ پژوهشگران عرصه‌های مزبور دعوت می‌شود مقالات ارزشمند خود را جهت بررسی و انتشار از طریق این مجله ارسال نمایند.

دوفصلنامه‌ پژوهش‌ کیفی در علوم رفتاری علاوه بر پژوهش‌های اصیل کیفی، از مقاله‌هایی که در آن روش‌های پژوهش کیفی بررسی و مقایسه شده و جنبه‌های مفهومی (تجزیه و تحلیل مفهوم)، نظری، روش‌شناسی و دیدگاه‌های اخلاقی در پژوهش‌های کیفی را تحلیل کنند نیز استقبال می‌کند. همچنین پژوهش‌های ترکیبی حوزه‌ علوم رفتاری مورد استقبال هستند و در صورتی که کاملاً مطابق با چارچوب این روش‌ها انجام شده باشند ارزیابی و منتشر خواهند شد. 

لگوی نشریه