اعضای هیات تحریریه

در این صفحه اطلاعات مربوط به اعضاء هیأت تحریریه، ویراستاران و کارکنان مجله ارائه شده است.

سردبیر

احمد خامسان

روانشناسی تربیتی گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه بیرجند، بیرجند ایران

cv.birjand.ac.ir/khamesan/fa
akhamesanbirjand.ac.ir
0000-0001-7443-4934

مدیر مسئول

محمدحسین سالاری فر

روان‌شناسی گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

cv.birjand.ac.ir/salarifard/fa
mhsalarifarbirjand.ac.ir
0000-0002-1409-0946

معاون سردبیر

لیلا طالب زاده شوشتری

روان‌شناسی تربیتی گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

cv.birjand.ac.ir/talebzadeshoshtari/fa
l.talebzadebirjand.ac.ir
0000-0001-5556-3431

اعضای هیات تحریریه

احمد خامسان

روان‌شناسی تربیتی گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

cv.birjand.ac.ir/khamesan/fa
akhamesanbirjand.ac.ir
0000-0001-7443-4934

زهره خسروی

روان شناسی بالینی گروه روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا(س)

z.khosravialzahra.ac.ir
0000-0003-4881-3724

مهناز اخوان تفتی

روانشناسی تربیتی گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

makhavanalzahra.ac.ir
0000-0003-3018-1191

تورج هاشمی نصرت آباد

روانشناسی تربیتی گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز ، تبریز، ایران

tourajhashemiyahoo.com
0000-0002-8353-6104

فیروزه سپهریان آذر

روانشناسی تربیتی گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

f.sepehrianazarurmia.ac.ir
0000-0002-7520-0109

عباس رحمتی

مشاوره خانواده گروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

abrahmatiuk.ac.ir
0000-0001-5251-8459

مرتضی منادی

جامعه‌شناسیِ آموزش و پرورش گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

m.monadialzahra.ac.ir
0000-0002-9395-4318

ویراستار انگلیسی

محمدرضا رضائیان دلوئی

مطالعات ترجمه گروه آموزشی زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

mrrezaeiandbirjand.ac.ir
000000034113-7735

ویراستار ادبی

محمد حسینائی

ادبیات فارسی گروه ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

mohammadhoseinaeigmail.com

صفحه آرا

محدثه دره کی

روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

mohadesahdorakigmail.com
05631026829
0009-0006-7372-5063

کارشناس نشریه

زهرا ماسنانی

روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

z.masananigmail.com
05631023513
0000-0002-8837-5450