تدوین بسته آموزشی فرزندپروری باکفایت با رویکرد طرحواره‌درمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه بیرجند

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه بیرجند

چکیده

فرزندپروری یکی از مهم‌‌ترین وظایف والدین است که نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری شخصیت فرزندان داشته و پیامد‌‌های درازمدت به دنبال دارد. فرزندپروری باکفایت در مورد حفاظت، حمایت، تأمین متعادل و رضایت‌بخش نیاز‌های کودک است. هدف پژوهش حاضر طراحی بسته‌ آموزشی فرزند‌پروری با‌کفایت با رویکرد طرحواره‌درمانی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با روش تحلیل محتوای کیفی هدایت شده انجام شده است. جامعه و نمونه شامل همه کتب و مقالاتی است که به منظور آشنایی با شیوه و فرایند طراحی بسته آموزشی فرزندپروری باکفایت با رویکرد طرحواره‌درمانی انتخاب و مبنای بررسی و تحلیل اطلاعات قرار گرفت. بسته آموزشی اولیه شامل 7 مولفه کفایت فرزندان، نیاز‌های عاطفی اساسی، دلبستگی ایمن، خود‌گردانی، آزادی در بیان نیازها و هیجان‌های سالم، خود‌انگیختگی، انتظارات واقع‌بینانه طراحی گردید که روش به کار گرفته شده در پژوهش تحلیل محتوای کیفی از نوع تحلیل محتوای کیفی هدایت‌شده است. سپس روایی این بسته آموزشی با استفاده از نظر چهارده استاد متخصص در زمینه موضوع پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. روایی محتوایی و صوری بسته آموزشی با ملاک CVI و CVR به ترتیب معادل 96/0 و 83/0 به دست آمد، لذا مشخص شد این بسته از روایی قابل قبولی برخوردار است. سپس بر این مبنا بسته آموزشی نهایی شامل 7 مؤلفه مذکور در قالب بیست و شش جلسه و هر جلسه شامل سه بخش هدف، تکنیک و تکلیف و به مدت شصت دقیقه تدوین و ارائه گردید. این بسته می‌تواند به والدین در داشتن شیوه فرزندپروری باکفایت کمک کند تا بتوانند نیازهای عاطفی اساسی کودکان‌شان را تأمین کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing an adequate parenting education package with a schema-therapy approach

نویسندگان [English]

  • Mohadese Mehrabinia 1
  • Leila Talebzade Shoshtari 2
  • Mohsen Khorshidzade 2
1 Masters Degree in Educational Psychology, University of Birjand
2 Assistant Professor, Department of Psychology, University of Birjand
چکیده [English]

Parenting is one of the most important duties of parents that plays a very important role in shaping the personality of children and has long-term consequences. Adequate parenting is about protecting, supporting, balancing and satisfying the child's needs. The aim of this study is to design an adequate parenting education package with a schema-therapy approach. The present study is applied in terms of purpose. Data analysis was performed by guided qualitative content analysis. The community and the sample include all books and articles that were selected in order to get acquainted with the method and process of designing an adequate parenting education protocol with a schema-therapy approach and were the basis for information analysis. The basic training package was designed to include 7 components of adequate parenting, basic emotional needs, secure attachment, self-control, freedom to express healthy needs and emotions, self-motivation, and realistic expectations. Then, the validity of this educational package was examined using the opinions of fourteen expert professors in the field of research. The content and face validity of the training package with CVI and CVR criteria were 96/0 and 83/0, respectively, so it was found that this package has acceptable validity. Then, based on this, the final training package including the 7 mentioned components in the form of twenty-six sessions and each session including three parts of purpose, technique and task and for sixty minutes was compiled and presented. This package can help parents to have an adequate parenting style so that they can meet the basic emotional needs of their children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good enough parenting
  • Schema therapy
  • Educational package
  • Parents