طراحی و اعتباریابی بستۀ مشاوره پیش از ازدواج مبتنی بر رویکرد طرحواره‌درمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه بیرجند

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه بیرجند

چکیده

انتخاب همسر یکی از پیچیده‌ترین و مهم‌ترین انتخاب‌هایی است که اکثر افراد در طول زندگی‌شان حداقل یک مرتبه با آن مواجه می‌شوند. یکی از دلایل ناسازگاری و تداوم مشکلات بین زوج‌ها وجود طرحواره‌های ناسازگاز اولیه است. براساس رویکرد طرحواره‌درمانی این پیش‌فرض وجود دارد که افراد با توجه به طرحواره‌هایشان ملاک‌های غیر منطقی و غیر واقع‌بینانه‌ای برای انتخاب همسر به کار می‌گیرند. هدف از پژوهش حاضر طراحی و اعتباریابی بستۀ مشاوره پیش از ازدواج مبتنی بر رویکرد طرحواره‌درمانی است. تدوین بستۀ مشاوره پیش از ازدواج از لحاظ هدف کاربردی و در زمرۀ مطالعات کیفی و تحلیل محتوا است. جامعۀ آماری کتاب‌ها و مقاله‌هایی را شامل می‌شود که به دلیل آشنایی با نحوه و فرایند مشاوره پیش از ازدواج مبتنی بر رویکرد طرحواره‌درمانی انتخاب و مبنای مطالعه و تحلیل اطلاعات قرار گرفت و کتاب‌‌های «زندگی خود را دوباره بیافرینید» و «طرحواره‌درمانی» به عنوان نمونه آماری به صورت هدفمند انتخاب شدند. سپس بستۀ مشاوره پیش از ازدواج مبتنی بر رویکرد طرحواره‌درمانی در قالب هشت جلسه که هر جلسه شامل سه بخش هدف، تکنیک و تکلیف و به مدت شصت دقیقه تدوین و ارائه گردید. روایی این بسته با استفاده از نظر 11 استاد متخصص در زمینۀ موضوع پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی روایی این بسته، شاخص نسبت روایی محتوایی (CVR) و شاخص روایی محتوایی (CVI) محاسبه شد که به ترتیب معادل 88/0 و 89/0 است. نتایج نشان می­دهد این بسته از روایی قابل قبولی برخوردار است و مؤلفه‌های این بسته در راستای مشاوره پیش از ازدواج به درستی تدوین شده و می­تواند مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing and validation of premarital counseling package based on schema therapy approach

نویسندگان [English]

  • kiana Heidari Jaghargh 1
  • Mohammad Hosein Salarifar 2
  • Mohsen Khorshidzade 2
1 Masters Degree in Educational Psychology, University of Birjand
2 Assistant Professor, Department of Psychology, University of Birjand
چکیده [English]

Choosing a spouse is one of the most complex and significant choices that most people face at least once in their lifetime. One of the reasons for incompatibility and persistence of problems between couples is the existence of early maladaptive schemas. Based on the schema therapy approach, there is a presumption that people use irrational and unrealistic criteria for choosing a spouse according to their schemas. The purpose of this study is to designing and validation a premarital counseling package based on the schema therapy approach. The development of premarital counseling package is practical in terms of purpose and is in the category of qualitative studies and content analysis. The statistical population includes books and articles that were selected based on the schema therapy approach and became the basis for studying and analyzing information due to their familiarity with the method and process of premarital counseling and “Reinventing your life” and “Schema therapy” books were purposefully selected as a statistical sample. Then, the premarital counseling package based on the schema therapy approach was developed and presented in the form of eight sessions, each session consisting of three parts goal, technique and task, for sixty minutes. The validity of this package was examined using the opinions of 11 expert professors in the field of research. To check the validity of this package, the content validity ratio index (CVR) and content validity index (CVI) were calculated, which are equal to 0.88 and 0.89, respectively. The results showed that this package has an acceptable validity and the components of this package can be correctly formulated and used in premarital counseling

کلیدواژه‌ها [English]

  • premarital counselling
  • schema therapy
  • marriage
  • designing of package