اهمیت آگاهی در امر موفقیت: مطالعه موردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه روان شناسی تربیتی، دانشگاه الزهرا، تهران

چکیده

امروزه موفقیت، مفهومی پرکاربرد و مناقشه‌برانگیز است و تعاریف و تفاسیر متفاوت و بعضاً متضادی برای آن در سطح جامعه مطرح است. هدف پژوهش حاضر بررسیِ چیستی، چگونگی و چرایی موفقیت انسان‌ها بود. به عبارتی، شناخت معیار موفقیت در بین تعدادی از افراد جامعه مدنظر بود، از این رو، با رویکرد کیفی و به روش پژوهش مردم‌نگاری انجام شد. تعداد 88 نفر از افراد جامعه در شهر تهران در خلال سال‌های 1396 الی 1399 به روش مصاحبه نیمه‌ساختار یافته و با پرسش‌های باز پاسخ طی گفتگوهای دوستانه و طولانی‌مدت در یک یا چند جلسه مورد مطالعۀ عمیق و دقیق قرار گرفتند. موفقیت فرد در جامعۀ فعلی با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی، سطح تحصیلات، فعالیت فرهنگی، وضعیت خانوادگی، چگونگی شخصیت، یعنی با نگاهی کلی و همه‌جانبه به اعضای نمونه، ارزیابی شد. یافته‌ها نشان دادند موفقیت برای همۀ افراد معنی واحدی ندارد. همچنین، اعضای نمونه دارای سطوح مختلفِ موفقیت شامل موفقیت کامل، خوب، متوسط، کم و ناموفق بودند. منظور از موفقیت کامل دارا بودن همه یا اکثریتِ مؤلفه‌هایی نظیر وضعیت اقتصادی، سطح تحصیلات، فعالیت فرهنگی، وضعیت خانوادگی، شخصیت سالم بود و در قطب مخالف، وضعیت ناموفق به معنای عدم برخورداری از این عناصر بود. بر مبنای نتایج پژوهش حاضر، عوامل مهم و کلیدی در موفقیتِ افراد، نخست عامل آگاهی و سپس عامل وضعیت خانوادگی هستند و عواملی مانند سطح اقتصادی و سطح تحصیلات در مرتبه بعدی اهمیت قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Importance of Awareness in Success: Case Study

نویسنده [English]

  • Morteza Monadi
Associate Professor, Department of Educational Psychology, AlZahra University, Tehran
چکیده [English]

Today, success is a widely used and controversial concept, and there are different and sometimes contradictory definitions and interpretations for it in the society. The purpose of this study was to investigate what, how and why human beings succeed. In other words, recognizing the criteria of success among a number of people in the community was considered. Therefore, it was done with a qualitative approach, and ethnographic research methods. A total of 88 members of the community in Tehran during the years 2017 to 2020 were interviewed through semi-structured interviews and with open-ended questions during friendly and long conversations in one or more sessions were studied in depth and in detail. The individual's success in the current society was evaluated by considering the economic status, level of education, cultural activity, family status, personality type, that is, with a general and comprehensive view of the sample members. The findings show that success does not mean the same thing for everyone. Also, sample members had different levels of success, including complete, good, medium, low, and unsuccessful. Complete success meant having all or most of the components such as economic status, level of education, cultural activity, family status, healthy personality, and at the opposite pole, unsuccessful status meant not having these elements. According to the results of the present study, the important and key factors in the success of individuals are first the factor of awareness and then the factor of family status, and factors such as economic level and level of education are of secondary importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • success
  • awareness
  • development
  • social psychology
  • ethnography