اخبار و اعلانات

انتشار اولین شماره مجله

اولین شماره از مجله پژوهش های کیفی در علوم رفتاری با شش عنوان مقاله منتشر شد. از صاحب نظران و پژوهشگران ارجمند درخواست دارد مقالات مرتبط با پژوهش های کیفی را برای شماره های آتی ارسال نمایند.

مطالعه بیشتر